آشنایی با ما | مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

نام و نام خانوادگي    پست    رشته    شماره تماس    پست الکترونيکي
بهروز عربي    مدير آب و خاک    ارشد مديريت    05832269832    Arabi¬_behroz@yahoo
سيد ابراهيم سيدي    معاون آب و خاک    کارشناسي آبياري    05832262898    
رضا مودي    رئيس اداره امورمهندسي زراعي    ارشد مديريت منابع آب    05832262898    
محمد حسن چشمي    کارشناس آبياري تحت فشار    کارشناسي آبياري    05832263003    
هادي شيرغلامي    کارشناس مسئول امور آزمايشگاه    ارشد آبياري و زهکشي    05832263003    sh
سيد محسن قوام    کارشناس مسئول تجهيز و نوسازي    کارشناسي آبياري    05832262848    
حيدر نامور    کارشناس مسئول نظام هاي بهره برداري    کارشناسي باغباني    05832262848    
مرضيه قلي پور    کارشناس مسئول قراردادها    کارشناسي آبياري    05832254300      
زهرا حسن زاده    کارشناس طرح و برنامه آب و خاک    کارشناسي خاکشناسي    05832254300