قوانین و مقررات | مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 فایل ها

 آتين نامه خريد خدمات مشاور    حجم فايل:  1510.37 KB
 قاون برگزاري مناقصات    حجم فايل:  1956.22 KB
 مصوبات و آئين نامه ها    حجم فايل:  1546.17 KB
 نگاهي بر شرايط عمومي پيمان    حجم فايل:  3318.52 KB