تماس با ما | مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزي خراسان شمالي
بند ذخيره خاکي اخلي دنگل-بجنورد
بند ذخيره اخلي دنگل بجنورد

سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی

مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی

آدرس سایت :    abokhak.nkj.ir\\

تلفن تماس:   2250043-0584     ،  2259832-0584   ،  2262898-0584

فاکس:  2252424 -0584       ،  2259832-0584