ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار ›› مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزي خراسان شمالي