نشریات فنی و دستورالعمل ها | مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 فایل ها

 مطالعات ايستگاههاي پمپاژ    حجم فايل:  1404.87 KB
 يکپارچه سازي اراضي    حجم فايل:  2039.15 KB
 نکات فهرست بهاي آبياري 92    حجم فايل:  1035.16 KB
 آيين نامه ايمني مخازن و استخر ها    حجم فايل:  51 KB
 قانون توزيع عادلانه آب    حجم فايل:  112 KB
 گزيده اي از موارد نشريه 108 (اجراي شبکه هاي آبياري وزهکشي)    حجم فايل:  362.02 KB
 دستورالعمل کنترل کيفيت ورقهاي }ئوممبران    حجم فايل:  218.89 KB
 دستورالعمل مشخصات فني ورقهاي }ئوممبران    حجم فايل:  299.5 KB
 ضوابط و معيارهاي فني قنوات    حجم فايل:  1489.34 KB
 دستورالعمل نحوه جبران آثار قيمت ارز در پيمانهاي فاقد تعديل    حجم فايل:  435.17 KB
 حريم تاسيسات و منابع آب    حجم فايل:  231.15 KB
 نشريه 108 - جديد    حجم فايل:  2704.62 KB
 نظارت کارگاهي مشاوران 92    حجم فايل:  5268.25 KB
 طراحي سيفون    حجم فايل:  34.5 KB
 سيفون    حجم فايل:  102.13 KB
 استاندردهاي لوله پلي اتيلن    حجم فايل:  1094.63 KB
 استاندردهاي کيفيت منابع خاک    حجم فايل:  752.79 KB
 محاسبه شاخص کيفيت منابع آب ايران    حجم فايل:  485.28 KB
 استانداردهاي کيفيت آب ايران    حجم فايل:  199.19 KB