مقالات | مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 فایل ها

 مجتمع هاي دامپروري و گلخانه اي    حجم فايل:  1150.57 KB
 کنترل سيلاب    حجم فايل:  899.97 KB
 روشهاي تغذيه مصنوعي و بررسي فني و اقتصادي    حجم فايل:  1247.67 KB
 سنجش روشهای تقسیم جریان بر روی سرریزهای جانبی    حجم فايل:  346.56 KB
 کنترل هرز آبها    حجم فايل:  2019.28 KB
 طراحي لوله هاي کم فشار    حجم فايل:  5573.14 KB