آبیاری تحت فشار | مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

شرح وظایف:

 

1- شناسايي مناطق مستعدجهت اجراي طرح هاي آبياري تحت فشار در مناطق مختلف استان .
2- توجيه و راهنمايي متقاضيان اجراي طرح هاي آبياري تحت فشار .
3- بازديد از محل اجراي طرح هاي آبياري تحت فشار استان
4- هماهنگي و توجيه ناظرين مقيم شهرستانها .
5- بررسي مدارك و پرونده هاي ارسالي متقاضيان شهرستانها .
6- بررسي و ارسال مدارك شركت هاي مجري و مشاور به دفتر بهبود و توسعه روشهاي آبياري .
7- بررسي قراردادهاي منعقده توسط متقاضيان با شركت هاي مجري سيستم هاي آبياري تحت فشار.
8- بررسي و پيگيري قراردادهاي مطالعاتي منعقده با شركت هاي مهندسين مشاور در خصوص طرح هاي آبياري تحت فشار
9- بررسي شرح خدمات موضوع قراردادهاي منعقده در خصوص آبياري تحت فشار بعنوان نماينده كارفرما .
10- انجام مقدمات بازديد هاي استاني و شهرستاني جهت متقاضيان و ناظرين آبياري تحت فشار .
11- انجام مكاتبات با ادارات و قسمتهاي مختلف داخل و خارج سازمان در خصوص طرح هاي آبياري تحت فشار و متقاضيان
12- جمع آوري آمار و اطلاعات از طرح هاي آبياري تحت فشار استان
13- ارسال گزارشات پيشرفت طرح هاي آبياري تحت فشار به دفتر بهبود و توسعه روشهاي آبياري
14- بررسي توجيهات فني و اقتصادي طرح هاي آبياري تحت فشار .
15- هماهنگي و مكاتبات لازم با طرح و برنامه سازمان و بانك كشاورزي در خصوص اعتبار تسهيلاتي تخصيصي به طرح هاي آبياري تحت فشار .
16- نظارت بر اجراي فني طرح هاي آبياري تحت فشار شهرستانها
17 پيگيري تخصيص و جذب اعتبارات ملي جهت اجراي طرح هاي الگويي و مطالعاتي .
18- نظارت بر اجراي فني طرح هاي آبياري تحت فشار استان به عنوان ناظر عالي .
19- پيگيري و هماهنگي برگزاري جلسات استاني و شهرستاني در خصوص آبياري تحت فشار و پيگيري انجام مصوبات
20- بررسي صورت وضعيت و فاكتور هاي ارائه شده توسط شركت هاي طرف قرارداد .
21- پاسخ به نامه هاي واصله و پاسخ و تكريم ارباب رجوع .
22- انجام ساير امور محوله توسط مدير محترم آب و خاك و معاونت  محترم فني و اجرايي
23- هماهنگي و پيگيري امور همكاران در چارچوب وظايف كاري واحد بهبود و توسعه روشهاي آبياري
24- برنامه ريزي و ارائه راهكار جهت رسيدن به اهداف برنامه هاي توسعه بخش كشاورزي بخصوص افزايش راندمان آبياري از طريق اجراي طرح هاي مصرف بهينه آب كشاورزي .
25- هماهنگي و همكاري با ساير مجموعه هاي سازمان و دفتر بهبود و توسعه روشهاي آبياري در اجراي مصوبات و بخشنامه هاي مربوطه .