احیاء و مرمت قنوات ›› مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزي خراسان شمالي
قنات سنتي
گلوگذاري سنتي در قنات

 فایل ها

 قنوات    حجم فايل:  746.47 KB