بند انحرافی و کانال انتقال آب شاه آباد - بند انحرافی و کانال انتقال آب شاه آباد | مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزي خراسان شمالي