تامین آب | مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزي خراسان شمالي
تامين آب

نام و نام خانوادگی:سید ابراهیم سیدی

سمت:معاون مدیر آب و خاک  - مسئول تامین آب

رشته تحصیلی:آبیاری و زهکشی

سابقه کار: 17 سال

تلفن:2269828-0584

ایمیل:ebseyedi@yahoo.com

 فایل ها

 گردش کار تامین آب    حجم فايل:  46 KB
 شرح وظايف    حجم فايل:  73.68 KB