تجهیز و نوسازی اراضی | مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

شرح وظایف:

 

-  جمع آوري اطلاعات و پيشنهادات كليه پروژه هاي تجهيز و نوسازي اعم از ملي و استاني شهرستانهاي بجنورد شيروان فاروج
2- بازديد و امكان سنجي پروژه هاي پيشنهادي تجهيز و نوسازي اراضي شهرستانهاي فوق الذكر
3- بحث و بررسي و همچنين تدوين برنامه ريزي پروژه هاي پيشنهادي فوق الذكر
4- هماهنگي و پيگيري در ارسال سنتز اطلاعات جمع آوري شده پروژه هاي پيشنهادي شهرستانها به طرح و برنامه سازمان به منظور اخذ اعتبار و تبادل موافقت نامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي.
5- هماهنگي و پي گيري در توزيع و ابلاغ اعتبارات موافقت نامه هاي مبادله شده اعم از ملي و استاني در سطح استان .
6- هماهنگي و پي گيري در اخذ ميزان خودياري بهره برداران در پروژه هاي اجرايي شهرستانهاي بجنورد ، شيروان و فاروج
7- هماهنگي و پي گيري در توزيع و جذب اعتبارات كمك هاي فني و اعتباري در راستاي خودياري بهره برداران .
8- هماهنگي و پي گيري با واحد هاي درون سازماني در انتخاب مشاورين واجد شرايط طرح هاي تجهيز و نوسازي اعم ملي استاني .
9- هماهنگي و پي گيري با واحد هاي درون سازماني در تنظيم و ابلاغ قرارداد مشاورين .
10- هماهنگي و پي گيري در تهيه و تنظيم فهرست مقادير كار و آلبوم نقشه هاي اجرايي توسط مشاورين پروژه هاي شهرستانهاي مذكور
11- بررسي و كنترل محاسبات فهرست مقادير كار و آلبوم نقشه هاي اجرايي مشاورين پروژه هاي شهرستانهاي مذكور .
12- هماهنگي و پي گيري با واحد هاي درون سازماني در انتخاب پيمانكاران واجد شرايط .
13- هماهنگي و پي گيري با واحد هاي درون سازماني در تنظيم و ابلاغ قرارداد پيمانكاران .
14- بازديد و نظارت بر حسن انجام كار پروژه هاي تجهيز و نوسازي اعم از ملي و استاني در شهرستانهاي بجنورد ، شيروان و فاروج با هماهنگي مديران و مسئولين واحد هاي آب و خاك شهرستانهاي مذكور .
15- بررسي و رفع موانع اجرايي پروژه هاي تجهيز و نوسازي در حوزه كار مشاورين و پيمانكاران در شهرستانهاي فوق الذكر .
16- هماهنگي و برگزاري جلسات به منظور بررسي و ارائه پيشنهادات با مشاورين و پيمانكاران .
17- تهيه و ارسال گزارشات پيشرفت فيزيكي و ريالي ماهانه پروژه هاي تجهيز و نوسازي اعم از ملي و استاني به دفتر توسعه شبكه هاي آبياري و تجهيز و نوسازي اراضي كشاورزي معاونت آب و خاك .
18- هماهنگي و برنامه ريزي در بازديدهاي كارشناسان دفتر توسعه شبكه هاي آبياري و تجهيز و نوسازي اراضي كشاورزي معاونت آب و خاك .
19- بررسي صورت وضعيت هاي مشاورين و پيمانكاران پروژه هاي اجرايي شهرستانهاي بجنورد ، شيروان ، و فاروج .
20- پي گيري و تنظيم اسناد صورت وضعيت هاي مشاورين و پيمانكاران شهرستانهاي فوق الذكر و ارسال به مديريت امور مالي .
21- پي گيري و پاسخ به مكاتبات درون و برون سازماني
22- شركت در جلسات كميته فني و اجرايي
23- بررسي و ارائه پيشنهادات طرح هاي ارسالي از كميته فني